ดร.ปาริชาดได้นำเสนอโดยสังเขปว่า

ดร.ปาริชาดได้กล่าวถึงโดยสังเขปว่า พระเครื่องออนไลน์

5009-4การเสวนาทางศาสนาจะสำเร็จต้องตั้งอยู่พระเครื่องบนหลักของพหุนิยมทางศาสนายอม “ความหลากหลาย” ของพระศาสนาที่มีมากกว่าหนึ่ง ไม่ลงความเห็นว่าเชื่อของตนนั้นถูกต้องที่สุด และสมบูรณ์ที่สุด (absolutism) โดยมีวิถีทางอยู่ 3 แบบคือ 1. การเสวนาในระดับความเชื่อตามคัมภีร์ (Dialogue of Study) 2. การพูดคุยโดยมุ่งเน้นความชำนาญทางศาสนาและการทำงาน (Dialogue of Prayer) 3. การเสวนาเพื่อชีวิตโดยมุ่งเน้นการขจัดปัญหา (Dialogue of Life) พระเครื่องออนไลน์ แต่การเสวนาแบบหลังสุดน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเป็นการพูดคุยโดยมุ่งเน้นการยุติปัญหาที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นศาสนิกชนของศาสนาใดก็ตามกำลังเผชิญอยู่ อาจจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งพระสงฆ์ ชาวพุทธ คริสเตียน มุสลิม และผู้ไม่นับถือศาสนา ในการเดินพระสงฆ์จะหยุดรับอาหารบิณฑบาต ฉันพระเครื่อง สวดมนต์ ทำสามธิ สมาชิกในกิจกรรมนี้ก็จะมีส่วนร่วมตั้งแต่สังเกต ร่วมอยู่ในกิจกรรม ร่วมพูดคุย ฟัง เสนอคำถาม ซึ่งอาจมีข้อธรรมรวมอยู่ด้วย

 

กิจกรรมในลักษณะนี้ พระเครื่องออนไลน์

จัดว่าเป็นการเสวนาทางศาสนาที่รวมการนำคำสอน การปฏิบัติศาสนพิธี และการร่วมกันลงมือปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาที่คนส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่ พระเครื่อง การเสวนานี้จะถึงเป้าหมาย อย่างน้อยก็ได้แก่ ความเข้าใจ และความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างศาสนา สามารถนำความแตกต่างทางคำสอนมาร่วมทำคุณประโยชน์ให้มนุษย์โลกได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการเสวนาแบบที่หนึ่งก็พระเครื่องออนไลน์ยังเป็นรูปแบบของการพูดคุยสำคัญ เพราะในการเสวนาแบบที่สอง และสามนั้น ลงมือปฏิบัติแต่ก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของการเสวนาแบบแรกมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments are closed.